Author: Alireza Abbasi فرم درخواست برگزاری رویداد - رویدادآنلاین - رویدادآنلاین

فرم درخواست برگزاری رویداد

لطفا جهت درخواست برگزاری رویداد، فرم زیر را به دقت تکمیل فرمایید:  

اطلاعات فارسی شرکت (شخص حقوقی)

اطلاعات فارسی (شخص حقیقی)

عنوان و نوع رویداد

هدف برگزاری رویداد

تعداد مدعوین رویداد (داخلی/خارجی)

آخرین رویدادی که برگزار نموده اید چه رویدادی بوده است؟

زمان برگزاری رویداد

بسته مورد نظر برای رویداد

چه مواردی را برای برگزاری رویداد در نظر دارید؟